Regulamin


  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług sprzedaży prowadzonej przez BPI Błażej Balcerzyk z siedzibą przy ulicy Miodowej 5 lokal 5, 31-055 w Krakowie, za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.fotomaton.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BPI Błażej Balcerzyk usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

  § 1 Definicje

  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. BPI Błażej Balcerzyk
  BPI Błażej Balcerzyk. NIP 7712747213 z siedzibą przy ulicy Miodowej 5 lokal 5, 31-055 w Krakowie.
  2. Fotomaton
  Sklep internetowy, do którego prowadzi domena www.fotomaton.pl.
  3. Dni robocze
  Dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Dostawa
  Czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę - za pośrednictwem Dostawcy - Towaru określonego w zamówieniu.
  5. Dostawca
  Podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • a) Pocztę Polską S.A.
  • b) Firmę kurierską
  • c) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
  6. Facebook
  Serwis społecznościowy, do którego prowdzi domena www.facebook.com, którego właścicielem jest Facebook Inc. Menlo Park, CA 94025, USA, w ramach którego Klient posiada własne konto użytkownika, za pomocą którego wybiera zdjęcia przeznaczone do zrealizowania indywidualnego zamówienia w Sklepie Internetowym.
  7. Instagram
  Serwis internetowy, funkcjonujący w domenie www.instagram.com, którego właścicielem jest INSTAGRAM LLC, Menlo Park, CA 94025, USA, w ramach którego Klient posiada własne konto użytkownika, za pomocą którego wybiera zdjęcia przeznaczone do zrealizowania indywidualnego zamówienia w Sklepie Internetowym.
  8. Klient
  Podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  9. Konsument
  Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Sesja zamówienia
  Podłączenie się Klienta do systemu Sklepu Internetowego poprzez zalogowanie się do własnego konta społecznościowego w serwisie Facebook lub Instagram w celu wyboru zdjęć przeznaczonych do zrealizowania indywidualnego zamówienia w Sklepie Internetowym. Sesja zamówienia wygasa poprzez opuszczenie przez Klienta strony Sklepu Internetowego, wylogowanie się Klienta z systemu zamówienia Sklepu Internetowego lub sfinalizowania zamówienia.
  11. Przedsiębiorca
  Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  12. Regulamin
  Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  13. Sprzedawca
  BPI Błażej Balcerzyk. NIP 7712747213 z siedzibą przy ulicy Miodowej 5 lokal 5, 31-055 w Krakowie; e-mail: kontakt@fotomaton.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  14. Strona Internetowa Sklepu
  Strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.fotomaton.pl.
  15. Towar
  Produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
  16. Umowa sprzedaży
  Umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

  § 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta w serwisie Facebook lub Instragram.
  4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
  6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

  § 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
  3. W celu złożenia zamówienia Klienta obowiązany jest rozpocząć Sesję zamówienia.
  4. W celu rozpoczęcia Sesji zamówienia Klient powinien posiadać konto w serwisie Facebook lub Instagram, za pośrednictwem których podłącza się do systemu Sklepu Internetowego. Podłączenie się do systemu Sklepu Internetowego odbywa się poprzez zalogowanie się Klienta na wybranym przez siebie koncie społecznościowym serwisu Facebook lub Instagram. Nazwa użytkownika do serwisu Facebook lub Instagram oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient kompletuje zamówienie, wybierając zdjęcia z serwisu Facebook, Instagram lub pamięci urządzenia, z którego dokonuje zamówienie, a następnie, określając format, w jakim zdjęcia mają być wydrukowane i nakładając odpowiednie filtry efektów, składa zamówienie.
  6. Klient - po skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu edycji - składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.
  7. W formularzu zamówienia Klient dokonuje zlecenia na Towar. Klient, wypełniając odpowiednie pola formularza zamówienia, powinien przekazać dane niezbędne do zrealizowania Dostawy oraz powinien dokonać wyboru Dostawcy.
  8. W celu złożenia dyspozycji zamówienia na Towar Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  9. Przesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest równoznaczne z:
   • a)przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
   • b)upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu zamówienia w celu świadczenia usługi na rzecz Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas procesu zamówienia, informacji związanych z realizacją indywidualnego zamówienia Klienta.
  10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
  11. Klient oświadcza, że:
   • a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczone przez niego zdjęcia w celu realizacji zamówienia;
   • b) dostarczone przez niego zdjęcia, służące do realizacji złożonego zamówienia, mogące dotyczyć danych osobowych, wizerunku oraz informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  12. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  13. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 12 powyżej.
  14. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
  15. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
   • a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
   • b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
   • c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
  16. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru oraz zaksięgowaniu opłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
  17. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
   • a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
   • b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
   • c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
  18. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
  19. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
  20. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
  21. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania zamówienia.
  22. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  23. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  24. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

  § 5 Reklamacje

  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
  5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

  § 6 Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości drogą elektroniczną o rozpoczęciu realizacji zamówienia, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

  § 7 Zwrot należności

  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
   • a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
   • b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §6 Regulaminu;
  2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
  3. W przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

  § 8 Odpowiedzialność

  1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest:
   • a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
   • b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  § 9 Dane osobowe i pliki „Cookies”

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie przez Klienta określonych w Regulaminie danych w procesie Sesji zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
  5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
  10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
   • a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
   • b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   • c) statystycznym.
  13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

  § 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych.
  4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2013.